my-pham

/*nBạn có thể thêm CSS ở đây.nnNhấp chuột vào biểu tượng trợ giúp phía trên để tìm hiểu thêm.n*/n.product-main .tabbed-content .nav>li.active>a{margin-bottom:10px;}n.tabbed-content .nav-uppercase>li>a{margin-bottom:10px}n.product-main{background:#ececec}n.product-main .large-9{background: white; border-top-right-radius: 4px;border-bottom-right-radius: 4px; padding-top:10px }n.product-main #product-sidebar{backgnround: white; border-top-left-radius: 4px;n border-bottom-left-radius: 4px; padding-top: 10px}n.product-main .large-6{padding-bottom: 0px}nn.product-main .product-info{padding-bottom: 0px}n.footer-wrapper{ border-top: 1px solid #d2d2d2;}n.col-inner .devvn_woocommerce_price_prefix{display:none}n.col-inner .devvn_woocommerce_price_suffix{display:none}n.product-main #product-sidebar {n background: white;n border-top-left-radius: 4px;n border-bottom-left-radius: 4px;n padding-top: 10px;n}nn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *